Ntawm Uller peb sim kom muaj qhov zoo tshaj plaws kev sib raug zoo nrog peb cov neeg thiab cov phooj ywg sim los ze zog lawv thiab yog li tuaj yeem muaj kev kho mob kom ze li sai tau yog tias koj xav tau tiv toj rau peb koj tuaj yeem ua li ntawd los ntawm kev ua daim ntawv hauv qab no: